Katharina Strasser - Wolf Bachofner - Bela Koreny

"Wien für Anfänger"

 

Katharina Strasser - Wolf Bachofner - Bela Koreny

Soundcheck (1)   Soundcheck (2)   Soundcheck (3)
Soundcheck (4)   Minuten vor dem Beginn (1)   Minuten vor dem Beginn (2)
DSC_0677   DSC_0690   DSC_0700
DSC_0710   DSC_0713   DSC_0736
DSC_0749   DSC_0752   DSC_0768
DSC_0777   DSC_0797   DSC_0786